Pens written until runs out of ink, 2018, Mix-media, 80X100 cm (each)

Title: Pens written until runs out of ink, 2018

ขณะที่เห็นเส้นบนกระดาษลองปากกาเพื่อทดสอบสี เส้น ความลื่นไหลของปากกา ทำให้ระลึกถึงจิตใจของผู้กระทำที่เชื่อมโยงไปถึงพุทธปรัชญาเถรวาท

ในเรื่อง"เจตนา" เจตตนานั้นสร้างพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิต เจตนาอันแรงกล้า จะส่งพลังงานออกมาทำให้เกิดการกระทำสิ่งๆนั้นทำซำ้ๆบ่อยๆ และถูกบันทึกลงไปในจิตใจอย่างแนบแน่น โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นการกระทำที่ "ดี"หรือ"เลว"  และสิ่งที่ถูกสะสมอยู่ภายในนั้นก็ถูกแสดงออกผ่านตัวตนของเขา

งานชิ้นนี้จึงนำเสนอการกระทำผ่านปากกาโดยเจตตาโดยตรงจนจนใช้การไม่ได้ควบคู่ไปกับการทำสมาธิภาวนา(บริกรรม)ในอริยาบทของกาเขียนวงกลมที่เป็นรูปทรงพื้นฐานของการวาดเส้น

Pannawat Muangmoon

Contact: pannawat.mm@gmail.com

https://www.instagram.com/pannawat.mm/

+66 955923654

Pannawat
Muangmoon